خدمات پاراکلینیکی

خدمات پاراکلینیکی مجموعه ای از اقدامات هستند که در آنها برخلاف خدمات بالینی نمی توان تنها با مشاهده بیمار و علائم ظاهری به تشخیص بیماری و بالطبع درمان مناسب آن پرداخت. خدمات پاراکلینیکی یا پیرابالینی مربوط به ناهنجاری‌های نهفته در ورای تظاهرات بالینی است که معمولاً ازطریق بررسی‌های آزمایشگاهی کشف می‏‌شود. به بخش‌هایی که در بیمارستان چنین بررسی‌هایی را انجام می‌دهند بخش‌های پاراکلینیک گفته می شود. امروزه با گسترش تجهیزات و علم پزشکی بخش هایی از این اقدامات را می توان در منزل انجام داد. تیم حال خیلی خوب با ایجاد ارتباط و تعامل با مراکز پاراکلینیکی سعی در ایجاد بهترین راه حل ها در جهت تشخیص و درمان بیماری عزیزان شما دارد. بدین منظور با رایزنی با آزمایشگاه ها و مراکز پاراکلینیکی و متخصصان این حوزه شرایط مفیدی را برای تسهیل انجام اینگونه از اقدامات برای شما فراهم آورده است

این خدمات شامل
  • سونوگرافی

  • رادیولوژی

  • اکوکاردیوگرافی

  • انواع آزمایشات

  • گفتار درمانی

  • فیزیوتراپی

  • ورزش درمانی

  • ماساژ درمانی

  • نوارقلب

  • سایر خدمات مرتبط